Fond investigatívnej žurnalistiky už po piaty raz otvára výzvu na podporu investigatívnej novinárskej práce, ktorá šíri slobodné, názorovo pluralitné a spoločensky dôležité informácie a obhajuje princípy liberálnej demokracie. Prioritnými témami tohtoročnej grantovej výzvy sú korupcia, nezákonné obohacovanie a finančná kriminalita, dezinformácie, propaganda a konšpirácie, porušovanie ľudských práv a diskriminácia menšín a zraniteľných skupín, extrémizmus na Slovensku a radikalizovanie spoločnosti, životné prostredie a zmena klímy.

Uzávierka na podávanie žiadostí v grantovej výzve je 7. augusta 2022. Výsledky hodnotenia komisie budú vyhlásené do 30. septembra 2022.

Žiadatelia môžu tento rok požiadať o podporu na svoje projekty do výšky 5000 €. Fond plánuje celkovo prerozdeliť medzi úspešných žiadateľov 35 000 €. Žiadosti o grantovú podporu hodnotí nezávislá a odborná Výberová komisia zostavená Radou FIŽ.

O grantovú podporu FIŽ sa môžu uchádzať fyzické aj právnické osoby, redakčné tímy i jednotlivci. Finančná podpora je určená novinárom a novinárkam zamestnaným v printových i elektronických médiách, rovnako ako autorom a autorkám pracujúcim na voľnej nohe. Môžu sa o ňu uchádzať aj investigatívne tímy mimovládnych organizácií, ktoré preukážu schopnosť publikovať výsledky svojej práce.

Z poskytnutých grantov môžu byť financované všetky výdavky potrebné na tvorbu novinárskeho obsahu vrátane mzdových a personálnych nákladov, nákladov súvisiacich s prípadným výskumom či cestovaním, náklady na preklady a pod. Granty FIŽ nie sú určené na nákup materiálu či technického vybavenia. Z grantu budú financované výdavky projektu najviac do výšky 90% všetkých oprávnených výdavkov. Žiadatelia sa musia podieľať minimálne 10% na spolufinancovaní výdavkov projektu z vlastných zdrojov.

Fond investigatívnej žurnalistiky vznikol v roku 2018 po vražde mladého novinára Jána Kuciaka ako iniciatíva Rady súťaže Novinárska cena a je súčasťou projektu Novinárska cena, ktorú organizuje Nadácia otvorenej spoločnosti. Jeho cieľom je podporovať a pomáhať rozvíjať kvalitnú investigatívnu žurnalistiku na Slovensku.

Fond funguje vďaka podpore slovenských firiem a donorov, ktorých kompletný zoznam si môžete pozrieť na našej stránke. Podrobné informácie o grantoch FIŽ i projektoch podporených v predošlých výzvach nájdete na www.fiz.sk.

 

V prípade otázok či záujmu o podporu FIŽ kontaktujte: 

Júlia Birčáková, projektová koordinátorka FIŽ: julia.bircakova@osf.sk