SMERNICA O POSKYTOVANÍ GRANTOV z FIŽ – Nadačného fondu investigatívnej žurnalistiky pri Nadácii otvorenej spoločnosti Bratislava

I. Preambula

1.1

Táto smernica definuje postupy a pravidlá pri poskytovaní grantov z FIŽ – Nadačného fondu investigatívnej žurnalistiky pri Nadácii otvorenej spoločnosti Bratislava (ďalej len „Nadačný fond“) v zmysle Štatútu Nadačného fondu (ďalej len „Štatút“) a kompetencie Rady FIŽ (ďalej len „Rada“).

1.2

Postupy a pravidlá touto smernicou neupravené sa riadia Štatútom FIŽ.

II. Všeobecné ustanovenia

2.1

Rada vyhlasuje grantovú výzvu na základe schváleného rozpočtu FIŽ. Rada môže vyhlásiť aj niekoľko grantových výziev do roka.

2.2

Rada navrhuje a hlasovaním schvaľuje priority a zameranie konkrétnej grantovej výzvy.

III. Granty

3.1

Priority a témy grantovej výzvy.

Granty sú určené pre oblasť investigatívnej žurnalistiky, ktorá rešpektuje etické štandardy novinárskej profesie v súlade s platným Etickým kódexom novinára (http://www.ssn.sk/eticky-kodex-novinara/).

Nadačný fond podporuje rozvoj investigatívnej žurnalistiky najmä v týchto oblastiach:

 • Korupcia, nezákonné obohacovanie a finančná kriminalita
 • Bezpečnosť, demokracia a ľudské práva
 • Životné prostredie a zmena klímy
 • Súdnictvo
 • Správa vecí verejných
 • Vzdelávanie
 • Zdravotníctvo
 • Fungovanie samosprávy
 • Obchod s ľuďmi a deťmi

Pre Nadačný fond sú tiež dôležité témy pokrývajúce nástup extrémistických hnutí, ich pozadie a prepojenie na politiku a ekonomiku alebo šírenie propagandy a hoaxov cez internet – ekonomické a iné záujmy konšpirátorov, ktorí šíria lživé alebo manipulatívne informácie.

3.2

Očakávané výstupy

Nadačný fond podporuje vznik, tvorbu a šírenie slobodných, názorovo pluralitných a spoločensky dôležitých informácií, ktoré si ctia a obhajujú princípy liberálnej demokracie. Výstupy publikované v printových, elektronických a online médiách s celoslovenským alebo regionálnym dosahom musia mať potenciál ovplyvniť verejnú diskusiu či postoje a prispieť tak k rozvoju demokracie, transparentnosti, spravodlivosti a tolerancie v Slovenskej republike.

Cieľom Nadačného fondu je podporovať špecificky tvorbu a šírenie investigatívnej žurnalistiky, ktorá môže mať formát printového, elektronického, alebo kombinovaného výstupu. Výstup môže byť spracovaný do rôznych žánrových žurnalistických formátov, ako napríklad reportáž, analyticko-investigatívny článok, analýza, long-form a podobne. Výstupom môže byť jeden alebo séria viacerých žurnalistických výstupov. Blog alebo séria blogov nebudú akceptované ako hlavné žurnalistické výstupy podporených projektov. Formát blogu alebo blogov môže byť využitý ako podporný formát šírenia získaných informácií.

Pri vzniku a práci na žurnalistickom výstupe musia byť využité postupy a metódy investigatívnej žurnalistiky. Projekt musí byť zameraný na objasňovanie a spracovanie tém, ktoré sa priamo dotýkajú diania a udalostí v Slovenskej republike. Nadačný fond nepodporuje témy, ktoré nemajú priamy súvis s dianím a situáciou na Slovensku. Nadačný fond môže podporiť témy, ktoré sú súčasťou medzinárodného projektu, ak sú tematicky zamerané na dianie a udalosti na Slovensku.

3.3

Oprávnení žiadatelia o grant

Za oprávnených žiadateľov o grant sú považované najmä:

 • Právnické osoby registrované v SR, ktoré zamestnávajú jednotlivcov a/alebo tímy a pôsobiace v oblasti printových, elektronických a online médií
 • Mimovládne organizácie registrované v SR, ktoré zamestnávajú alebo spolupracujú s jednotlivcami a/alebo tímami, ktoré dokážu preukázať schopnosť verejne publikovať výsledky svojej investigatívnej práce v printových, elektronických a online médiách
 • Fyzické osoby registrované v SR (individuálne alebo v spolupráci) pracujúce na voľnej nohe s už preukázateľným verejným publikačným a/alebo spoločenským dopadom svojej doterajšej činnosti a preukážu schopnosť verejne publikovať výsledky svojej investigatívnej práce v printových, elektronických a online médiách.

3.4

Výber grantov

Grantové žiadosti posudzuje Výberová komisia, ktorú navrhuje a hlasovaním schvaľuje rada FIŽ. Činnosť Výberovej komisie je upravená v článku IV. tejto Smernice.

3.5

Hodnotiace kritériá

Základné hodnotiace kritériá pre schválenie grantu sú nasledovné:

Relevantnosť a aktuálnosť témy pre verejnosť a verejnú diskusiu
Miera investigatívnosti a analytickej práce, jedinečná hodnota a prínos témy
Očakávaný vplyv a/alebo dosah projektu (predpokladaný počet čitateľov a príjemcov informácií so zohľadnením nových foriem oslovenia)
Realizovateľnosť projektu v rámci časovej osi projektu
Skúsenosti a prax žiadateľov a spolupracovníkov
Rozpočet – efektívnosť využitia požadovaných zdrojov

Rada FIŽ môže rozhodnúť o rozšírení a prípadnej úprave hodnotiacich kritérií v konkrétnej výzve.

3.6

Oprávnené výdavky

Oprávnené výdavky financované z grantu zahŕňajú všetky výdavky potrebné na tvorbu novinárskeho obsahu vrátane mzdových a personálnych výdavkov, výdavkov súvisiacich s prípadným výskumom, cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie.

Oprávnené sú tiež výdavky na externé služby, a to napríklad: náklady na preklady, náklady súvisiace s uverejnením výstupov projektu, a pod.

Oprávnené výdavky sú výdavky nevyhnutné na realizáciu projektu, ktoré vznikli v období realizácie projektu a boli vynaložené v súlade s platnou legislatívou. Detailnú špecifikáciu oprávnených, ako aj neoprávnených výdavkov financovaných z grantov z FIŽ bude obsahovať každá samostatná grantová výzva.

3.7

Výška grantov

Nadačný fond poskytuje 3 základné druhy grantov v závislosti od výšky grantu a dĺžky realizácie projektu:

GRANT Realizácia projektu Maximálna výška grantu
Malé granty 1 – 3 mesiace do 3 000 EUR
Stredné granty 3 – 6 mesiacov do 10 000 EUR
Veľké granty 6 – 18 mesiacov do 50 000 EUR

(podľa výšky finančných prostriedkov alokovaných na konkrétnu výzvu)

3.8

Podmienky spolufinancovania a spôsob poskytnutia grantu

FIŽ poskytuje granty na realizáciu projektov v súlade s poslaním a cieľmi FIŽ najviac do výšky 90% oprávnených výdavkov projektu. Každý žiadateľ o grant sa musí podieľať na realizácii projektu najmenej vo výške 10% výdavkov projektu z vlastných zdrojov.

Granty FIŽ poskytuje štandardne v dvoch splátkach, a to 70% grantu pri podpise zmluvy a zostávajúcu časť grantu najviac do výšky 30% po splnení podmienok grantu (napr. zverejnenie výsledku investigatívnej práce v termíne uvedenom v zmluve) a predložení záverečnej správy spolu s finančnou správou o realizácii projektu.

Rada FIŽ môže podmienky spolufinancovania a spôsob poskytnutia grantu upraviť aj v konkrétnej grantovej výzve.

3.9

Náležitosti grantovej žiadosti

Každá grantová žiadosť musí obsahovať správne a úplne vyplnený formulár žiadosti o grant a rozpočet, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou. Rada FIŽ zverejní oba formuláre v rámci konkrétnej grantovej výzvy. Žiadatelia sa musia pri ich vypĺňaní riadiť pokynmi uvedenými v grantovej výzve.

3.10

Požadované doklady od žiadateľov

Každý žiadateľ o grant je povinný predložiť spolu so žiadosťou o grant doklad o registrácii žiadateľa z príslušného registra. Ďalej musí preukázať svoju bezúhonnosť, neexistenciu daňových nedoplatkov a uviesť všetky vedené a hroziace spory (súdne, rozhodcovské a iné) vo vzťahu k žiadateľovi, ako aj ku všetkým členom štatutárneho orgánu žiadateľa o grant. Žiadateľ o grant musí zároveň preukázať svoju schopnosť verejne publikovať výsledky svojej investigatívnej práce v printových, elektronických a online médiách.

IV. Výberová komisia

4.1

Rada navrhuje a hlasovaním schvaľuje Výberovú komisiu, ktorá rozhoduje o grantovej podpore projektov prihlásených do jednotlivých grantových výziev. Výberová komisia je zložená z expertiek a expertov z prostredia médií, mimovládnych organizácií alebo akademického prostredia, ktorí dôkladne rozumejú aktuálnym žurnalistickým potrebám.

Počet členov výberovej komisie musí byť vždy nepárny. Za prácu vo výberovej komisii prináleží jej členom odmena, o výške ktorej každoročne rozhodne Rada.

4.2

Od všetkých členov Výberovej komisie sa bude vyžadovať, aby sa zaviazali dodržiavať najvyššie etické a profesionálne štandardy. Členovia Výberovej komisie budú konať nezávisle od všetkých darcov a partnerov FIŽ, ako aj od akejkoľvek inej snahy ovplyvniť ich rozhodnutia. Akýkoľvek pokus donora alebo partnerskej organizácie FIŽ zasahovať do rozhodnutí Výberovej komisie bude ihneď oznámený Rade FIŽ. Členovia Výberovej komisie budú musieť ohlási akýkoľvek možný konflikt záujmov a bezodkladne informovať o akejkoľvek skutočnosti, ktorá by takýto konflikt mohla spôsobiť alebo narušiť nezávislosť a verejné vnímanie nezávislosti.

4.3

Rada definuje základné kritériá a ich váhu, ktoré pri hodnotení žiadostí zohľadňuje Výberová komisia zohľadňuje základné kritériá a ich váhu. Tieto kritéria sa premietajú do celkového hodnotenia.

4.4

Členovia Výberovej komisie môžu vyzvať žiadateľa o doplnenie žiadosti o grant, žiadosť schváliť bez výhrad alebo žiadosť zamietnuť. Hodnotenie a výber podporených projektov predloží Výberová komisia Rade FIŽ, ktorá výsledok zoberie na vedomie. Rada FIŽ môže výsledok doplniť o vlastný posudok a odporúčanie pre Správnu radu NOS-OSF, ktorá je konečným schvaľovateľom rozhodnutia o poskytnutí grantu.

V. Vyhlásenia

5.1

Každý žiadateľ, ktorý žiada o grant z FIŽ, je povinný predložiť Rade Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, o neexistencii daňových nedoplatkov, spolu s uvedením všetkých vedených a hroziacich sporov (súdnych, rozhodcovských a iných) vo vzťahu k žiadateľovi, ako aj ku všetkým členom štatutárneho orgánu žiadateľa. Vzor čestného vyhlásenia tvorí prílohu č. 1 tejto Smernice.

5.2

Každý žiadateľ, ktorý žiada o grant z FIŽ, je povinný predložiť Rade doklad (dohoda, memorandum o spolupráci) preukazujúci schopnosť žiadateľa verejne publikovať výsledky svojej investigatívnej práce v printových, elektronických a online médiách. Jeho vzor tvorí prílohu č.2 tejto Smernice.

VI. Záverečné ustanovenia

6.1

Táto Smernica bola schválená rozhodnutím Rady dňa 12.6.2018; tohto dňa nadobudla táto Smernica aj účinnosť.

6.2

Táto Smernica môže byť pozmenená len rozhodnutím Rady.

6.3

V prípade, že sa táto Smernica dostane do rozporu so Štatútom, použijú sa prednostne príslušné ustanovenia Štatútu.

6.4

Prílohu tejto Smernice tvoria Etické pravidlá a prevencia konfliktu záujmov pri prijímaní rozhodnutí o poskytnutí grantu.

V Bratislave, 12.6.2018