SMERNICA O POSKYTOVANÍ GRANTOV z FIŽ – Nadačného fondu investigatívnej žurnalistiky pri Nadácii otvorenej spoločnosti Bratislava

I. Preambula

1.1

Táto smernica definuje postupy a pravidlá pri poskytovaní grantov z FIŽ – Nadačného fondu investigatívnej  žurnalistiky pri Nadácii otvorenej spoločnosti Bratislava (ďalej len „Nadačný fond“) v zmysle Štatútu Nadačného fondu (ďalej len „Štatút“) a kompetencie Rady FNŽ (ďalej len „Rada“).

1.2

Postupy a pravidlá touto smernicou neupravené sa riadia Štatútom FIŽ.

II. Všeobecné ustanovenia

2.1

Rada vyhlasuje otvorenú grantovú výzvu na základe schváleného rozpočtu FNŽ.

2.2

Rada navrhuje a hlasovaním schvaľuje priority a zameranie grantovej výzvy.

III. Granty

3.1

Priority a témy grantovej výzvy

Granty sú určené pre oblasť investigatívnej žurnalistiky, ktorá rešpektuje etické štandardy novinárskej profesie v súlade s platným Etickým kódexom novinára (http://www.ssn.sk/eticky-kodex-novinara/).

Nadačný fond podporuje rozvoj investigatívnej žurnalistiky najmä v týchto oblastiach:

 • Korupcia, nezákonné obohacovanie a finančná kriminalita
 • Bezpečnosť
 • Súdnictvo
 • Správa vecí verejných
 • Zdravotníctvo
 • Dezinformácie, propaganda a konšpirácie
 • Porušovanie ľudských práv a diskriminácia menšín a zraniteľných skupín
 • Vzdelávanie
 • Fungovanie samosprávy
 • Životné prostredie a zmena klímy
 • Extrémizmus na Slovensku a radikalizovanie spoločnosti

3.2

Očakávané výstupy

Nadačný fond podporuje vznik, tvorbu a šírenie slobodných, názorovo pluralitných informácií s celospoločenským dopadom , ktoré  prispievajú k upevneniu  liberálnej demokracie a pomáhajú budovať občiansku spoločnosť. Výstupy publikované v printových, elektronických a online médiách s celoslovenským alebo regionálnym dosahom musia mať potenciál ovplyvniť verejnú diskusiu či postoje a prispieť tak k rozvoju demokracie, transparentnosti, spravodlivosti a tolerancie v Slovenskej republike.

Cieľom Nadačného fondu je podporovať špecificky tvorbu a šírenie investigatívnej žurnalistiky, ktorá môžu mať formát printového, audiovizuálneho, elektronického, alebo kombinovaného výstupu. Výstup môže byť spracovaný do rôznych žánrových žurnalistických formátov, ako napríklad reportáž, analyticko-investigatívny článok, analýza, long-form a podobne. Výstupom môže byť jeden alebo séria viacerých žurnalistických výstupov. Blog alebo séria blogov nebudú akceptované ako hlavné žurnalistické výstupy podporených projektov. Formát blogu alebo blogov môže byť využitý ako podporný formát šírenia získaných informácií.

Pri vzniku a práci na žurnalistickom výstupe musia byť využité postupy a metódy investigatívnej žurnalistiky. Projekt musí byť zameraný na objasňovanie a spracovanie tém, ktoré sa priamo dotýkajú diania a udalostí v Slovenskej republike. Nadačný fond nepodporuje témy, ktoré nemajú priamy súvis s dianím a situáciou na Slovensku. Nadačný fond môže podporiť témy, ktoré sú súčasťou medzinárodného projektu, ak sú tematicky zamerané na dianie a udalosti na Slovensku.

3.3

Oprávnení žiadatelia o grant

Za oprávnených žiadateľov o grant sú považované najmä:

 • Právnické osoby registrované v SR, ktoré zamestnávajú jednotlivcov a/alebo tímy a pôsobia v oblasti printových, elektronických a online médií
 • Mimovládne organizácie registrované v SR, ktoré zamestnávajú alebo spolupracujú s jednotlivcami a/alebo tímami, ktoré dokážu preukázať schopnosť verejne publikovať výsledky svojej investigatívnej práce v printových, elektronických a online médiách

3.4

Výška grantov

Nadačný fond poskytuje 2 základné druhy grantov v závislosti od výšky grantu a dĺžky realizácie projektu:

GRANTRealizácia projektuMaximálna výška grantu
Malé granty1 – 3 mesiacedo 5 000 EUR
Stredné granty3 – 6 mesiacovdo 7 000 EUR

3.5

Výber a udeľovanie grantov

Grantové žiadosti posudzuje rada FIŽ, ktorá rozhoduje o udelení grantu ako aj o jeho výške.

3.6

Hodnotiace kritériá

Základné hodnotiace kritériá pre schválenie grantu sú nasledovné:

Relevantnosť a aktuálnosť témy pre spoločnosť a verejnú diskusiu
Miera investigatívnosti a analytickej práce, jedinečná hodnota a prínos témy
Očakávaný vplyv a/alebo dosah projektu (predpokladaný počet čitateľov a príjemcov informácií so zohľadnením nových foriem oslovenia)
Realizovateľnosť projektu v rámci časovej osi projektu
Skúsenosti a prax žiadateľov a spolupracovníkov
Rozpočet – efektívnosť využitia požadovaných zdrojov

Rada FIŽ môže rozhodnúť o rozšírení a prípadnej úprave hodnotiacich kritérií.

3.7

Oprávnené výdavky

Oprávnené výdavky financované z grantu zahŕňajú všetky výdavky potrebné na tvorbu novinárskeho obsahu vrátane mzdových a personálnych výdavkov, výdavkov súvisiacich s prípadným výskumom, cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie.

Oprávnené sú tiež výdavky na externé služby, a to napríklad: náklady na preklady, náklady súvisiace s uverejnením výstupov projektu, a pod.

Oprávnené výdavky sú výdavky nevyhnutné na realizáciu projektu, ktoré vznikli v období realizácie projektu a boli vynaložené v súlade s platnou legislatívou. Detailnú špecifikáciu oprávnených, ako aj neoprávnených výdavkov financovaných z grantov z FIŽ bude obsahovať grantová výzva.

3.8

Spôsob poskytnutia grantu

FIŽ  poskytuje granty na realizáciu projektov v súlade s poslaním a cieľmi FIŽ do výšky 100% oprávnených výdavkov projektu.

Granty FIŽ poskytuje štandardne v dvoch splátkach, a to 70% grantu pri podpise zmluvy a zostávajúcu časť grantu do výšky 30% po zverejnení výsledku investigatívnej práce v termíne uvedenom v zmluve a predložení záverečnej správy spolu s finančnou správou o realizácii projektu. V prípade, že držiteľ grantu nezrealizuje finálny výstup projektu, Rada FIŽ rozhodne o výške vyplatenej časti grantu, a to do maximálnej výšky 70% grantu. Konkrétne podmienky upravuje grantová výzva.

Rada FIŽ môže spôsob poskytnutia grantu upraviť aj v konkrétnej grantovej výzve.

3.9

Náležitosti grantovej žiadosti

Každá grantová žiadosť musí obsahovať správne a úplne vyplnený formulár žiadosti o grant a rozpočet, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou. Rada FIŽ zverejní oba formuláre v rámci grantovej výzvy. Žiadatelia sa musia pri ich vypĺňaní riadiť pokynmi uvedenými v grantovej výzve.

3.10

Požadované doklady od žiadateľov

Každý žiadateľ o grant je povinný predložiť spolu so žiadosťou o grant doklad o registrácii žiadateľa z príslušného registra a musí zároveň preukázať svoju schopnosť verejne publikovať výsledky investigatívnej práce v audiovizuálnych, printových, elektronických a online médiách.

IV. Záverečné ustanovenia

4.1

Táto Smernica bola schválená rozhodnutím Rady dňa 14.12.2023; tohto dňa nadobudla táto Smernica aj účinnosť.

4.2

Táto Smernica môže byť pozmenená len rozhodnutím Rady.

4.3

V prípade, že sa táto Smernica dostane do rozporu so Štatútom, použijú sa prednostne príslušné ustanovenia Štatútu.

4.4

Prílohu tejto Smernice tvoria Etické pravidlá a prevencia konfliktu záujmov pri prijímaní rozhodnutí o poskytnutí grantu.

V Bratislave, 5.1.2024