NÁZOV

Fond investigatívnej žurnalistiky pri Nadácii otvorenej spoločnosti (FIŽ) (ďalej len „Fond investigatívnej žurnalistiky“ alebo „FIŽ“)

VZNIK FIŽ

Fond investigatívnej žurnalistiky vzniká v priamej reakcii na tragické udalosti z februára 2018 v Slovenskej republike. Vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej naplno odhalila dôležitosť a zraniteľnosť tohto náročného povolania. Dlhodobé zlyhávanie demokratických inštitúcií, kľúčových pre fungovanie právneho štátu, naliehavo poukazujú na potrebu podpory investigatívnej žurnalistiky. Fond investigatívnej žurnalistiky vzniká ako iniciatíva Rady súťaže Novinárska cena a je súčasťou projektu Novinárska cena.

CIEĽ FIŽ

Cieľom FIŽ je zhromažďovať finančné prostriedky od rôznych fyzických a právnických osôb pôsobiacich na území Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí za účelom následného využitia na podporu aktivít v súlade s poslaním FIŽ. Cieľom FIŽ je tiež podpora investigatívnej žurnalistiky a ocenenie investigatívnych prác. Ciele fondu sa dosahujú predovšetkým prostredníctvom udeľovania grantov, udeľovaním cien FIŽ a realizáciou aktivít v súlade s poslaním FIŽ.

FIŽ oceňuje a podporuje investigatívnu novinársku prácu, ktorá ctí etické štandardy s prihliadnutím na spoločenskú závažnosť, profesionalitu a dosah práce.

ZÍSKAVANIE PROSTRIEDKOV DO FIŽ

Prostriedky FIŽ sa získavajú najmä:

a) formou príspevkov od fyzických a právnických osôb, b) darom od ostatných fyzických a právnických osôb.

Podmienky prijímania darov upravuje Smernica o prijímaní darov FIŽ.

POUŽITIE PROSTRIEDKOV FIŽ

Prostriedky FIŽ možno použiť len na účel, na ktorý bol FIŽ vytvorený a na úhradu výdavkov (nákladov) na jeho správu. Výdavky na správu FIŽ nemôžu presiahnuť 10 % všetkých prijatých príspevkov do FIŽ.

Rozpočet FIŽ každoročne schvaľuje Rada súťaže Novinárska cena najneskôr do 30. 9. príslušného kalendárneho roku. Návrh rozpočtu FIŽ pripravujú pracovníci Nadácie otvorenej spoločnosti (ďalej len „Nadácia“).

Prostriedky FIŽ sa ukladajú na samostatný účet. Úroky získané z prostriedkov FIŽ uložených na samostatnom účte sa stávajú majetkom FIŽ a budú použité na dosiahnutie účelu FIŽ.

Aktivity FIŽ na základe schváleného rozpočtu Radou súťaže Novinárska cena a na základe návrhu Rady súťaže Novinárska cena o použití získaných prostriedkov realizuje priamo Nadácia vrátane finančných transakcií za tieto aktivity.

Prostriedky, a to peňažné, ako aj nepeňažné, ako aj iné hodnoty, ktoré budú poskytnuté prijímateľovi zo strany FIŽ, sa stávajú po splnení podmienok definovaných v konkrétnej Zmluve o poskytnutí prostriedkov z FIŽ výlučným majetkom prijímateľa a Nadácia si nebude uplatňovať nároky na takto poskytnuté prostriedky.

SPRÁVA FIŽ

Fond investigatívnej žurnalistiky celoročne spravuje Rada súťaže Novinárska cena (ďalej len „Rada“), ktorá zasadá podľa potreby. Členstvo v Rade je čestné.

Do pôsobnosti Rady patria najmä:

 • schvaľuje štatút FIŽ a jeho prípadné zmeny,
 • vyhlasuje grantové kolá a ich zameranie,
 • navrhuje a hlasovaním schvaľuje Výberovú komisiu, ktorá rozhoduje o podpore projektov prihlásených do grantových kôl FIŽ,
 • dohliada na transparentné a účelné využitie finančných prostriedkov FIŽ,
 • plní funkciu poroty pri rozhodovaní o udelení Cien Fondu investigatívnej žurnalistiky,
 • rozhoduje o sťažnostiach a o konflikte záujmov,
 • berie na vedomie informácie o práci a výsledkoch FIŽ, ktoré jej poskytujú Výberová komisia a pracovníci Nadácie,
 • rozhoduje o rozšírení alebo zúžení Rady,
 • navrhuje Správnej rade Nadácie zrušenie FIŽ.

Členovia Rady fondu sú zvolení podľa platného štatútu súťaže Novinárska cena. Prví členovia Rady fondu sú:

 • Štefan Frimmer, Slovenská sporiteľňa
 • Zuzana Petková, Nadácia Zastavme korupciu
 • Zuzana Kušová, Mayer/McCann Erickson
 • Rasťo Kužel, MEMO 98
 • Valéria Polovková, NEWTON Media
 • Alena Pániková, Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky
 • Andrea Kleine, OSF
 • Fedor Blaščák, OSF

Rada je uznášaniaschopná, ak sa na zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov Rady. Rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov Rady.

VÝBEROVÁ KOMISIA

Rada ustanovuje Výberovú komisiu, ktorá rozhoduje o tom, ktoré projekty budú v rámci vyhlásených grantových výziev podporené. Zameranie grantových výziev, kvalifikačné kritériá pre granty a spôsob hodnotenia prijatých žiadostí je upravený v Smernici o poskytovaní grantov.

VÝROČNÁ SPRÁVA O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV FIŽ

Výročná správa o použití prostriedkov FIŽ bude vypracovaná raz za rok k 31. 12., najneskôr do 30. 4. nasledujúceho roka a bude zverejnená vo výročnej správe Nadácie.

Výročnú správu budú tvoriť najmä:

 • prehľad všetkých prijatých darov a príspevkov do FIŽ,
 • prehľad všetkých poskytnutých darov, grantov a štipendií z FIŽ,
 • prehľad všetkých nákladov a výdavkov súvisiacich so spravovaním FIŽ,
 • zoznam všetkých prijímateľov podpory z FIŽ vrátane účelu, na aký boli prostriedky poskytnuté,
 • zoznam prispievateľov, ktorí v danom roku poskytli prostriedky do FIŽ spolu s uvedením výšky príspevku alebo daru,
 • hodnotiaca správa posudzujúca použitie prostriedkov FIŽ vo vzťahu k účelu fondu.

DOBA, NA AKÚ SA FIŽ VYTVÁRA

FIŽ sa vytvára na dobu neurčitú. FIŽ je možné zrušiť:

 • rozhodnutím Správnej rady Nadácie na návrh Rady FIŽ, alebo
 • v prípade zrušenia Nadácie alebo zániku Nadácie podľa § 14 a nasl. záona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Bratislava 3. 5. 2018