NÁZOV

Fond investigatívnej žurnalistiky pri Nadácii otvorenej spoločnosti (FIŽ) (ďalej len „Fond investigatívnej žurnalistiky“ alebo „FIŽ“)

VZNIK FIŽ

Fond investigatívnej žurnalistiky vzniká v roku 2018 z iniciatívy Rady súťaže Novinárskej ceny ako súčasť projektu Novinárska cena v priamej reakcii na vraždu investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej  vo  februári  2018. Dlhodobé zlyhávanie demokratických inštitúcií, kľúčových pre fungovanie právneho štátu, naliehavo poukazuje  na potrebu podpory investigatívnej žurnalistiky.

CIEĽ FIŽ

Cieľom FIŽ je zhromažďovať finančné prostriedky od fyzických a právnických osôb za účelom následného využitia na podporu aktivít v súlade s poslaním FIŽ. Hlavnou formou sú granty a podpora vzdelávania mladých novinárov/ok v oblasti investigatívy.

FIŽ oceňuje a podporuje investigatívnu novinársku prácu, ktorá ctí etické štandardy s prihliadnutím na jej profesionalitu, spoločenskú závažnosť  a dosah.

ZÍSKAVANIE PROSTRIEDKOV DO FIŽ

Prostriedky FIŽ sa získavajú najmä:

a) formou príspevkov od fyzických a právnických osôb,

b) darom od ostatných fyzických a právnických osôb.

Podmienky prijímania darov upravuje Smernica o prijímaní darov FIŽ.

POUŽITIE PROSTRIEDKOV FIŽ

Prostriedky FIŽ možno použiť len na účel, na ktorý bol FIŽ vytvorený a na úhradu výdavkov (nákladov) na jeho správu. Výdavky na správu FIŽ nemôžu presiahnuť 10 % všetkých prijatých príspevkov do FIŽ.

Rozpočet FIŽ každoročne schvaľuje Rada Fondu najneskôr do 30. 9. príslušného kalendárneho roku. Návrh rozpočtu FIŽ pripravujú pracovníci Nadácie otvorenej spoločnosti (ďalej len „Nadácia“).

Prostriedky FIŽ sa ukladajú na samostatný účet. Úroky získané z prostriedkov FIŽ uložených na samostatnom účte sa stávajú majetkom FIŽ a budú použité na dosiahnutie účelu FIŽ.

Aktivity FIŽ na základe schváleného rozpočtu Radou Fondu a na základe návrhu Rady o použití získaných prostriedkov realizuje priamo Nadácia vrátane finančných transakcií za tieto aktivity.

Prostriedky, a to peňažné, ako aj nepeňažné, ako aj iné hodnoty, ktoré budú poskytnuté prijímateľovi zo strany FIŽ, sa stávajú po splnení podmienok definovaných v konkrétnej Zmluve o poskytnutí prostriedkov z FIŽ výlučným majetkom prijímateľa a Nadácia si nebude uplatňovať nároky na takto poskytnuté prostriedky.

SPRÁVA FIŽ

Fond investigatívnej žurnalistiky celoročne spravuje Rada súťaže Novinárska cena (ďalej len „Rada“), ktorá zasadá podľa potreby. Členstvo v Rade je čestné.

Do pôsobnosti Rady patria najmä:

 • schvaľuje štatút FIŽ a jeho prípadné zmeny,
 • posudzuje prijaté žiadosti o grant,
 • rozhoduje o udelení grantu, ako aj o jeho výške,
 • schvaľuje podporu ostatných aktivít za účelom naplnenia poslania fondu, ako aj ich výšku,
 • dohliada na transparentné a účelné využitie finančných prostriedkov FIŽ,
 • rozhoduje o sťažnostiach a o konflikte záujmov,
 • berie na vedomie informácie o práci a výsledkoch FIŽ, ktoré jej poskytujú pracovníci Nadácie,
 • rozhoduje o rozšírení alebo zúžení Rady,
 • navrhuje Správnej rade Nadácie zrušenie FIŽ.

Kvalifikačné kritériá, spôsob hodnotenia prijatých žiadostí o grant, ako aj podmienky vyplatenia plnej výšky udeleného grantu upravuje Smernica o poskytovaní grantov.

Členovia Rady fondu sú zvolení podľa platného štatútu súťaže Novinárska cena. Prví členovia Rady fondu sú:

 • Štefan Frimmer, Slovenská sporiteľňa
 • Zuzana Petková, Nadácia Zastavme korupciu
 • Zuzana Kušová, Mayer/McCann Erickson
 • Rasťo Kužel, MEMO 98
 • Alena Pániková, Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky
 • Stanislav Matějka, Európske združenie regulátorov rozhlasového a televízneho vysielania (EPRA)
 • Andrea Kleine, OSF Bratislava
 • Fedor Blaščák, OSF Bratislava

Rada je uznášaniaschopná, ak sa na zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov Rady. Rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov Rady.

VÝROČNÁ SPRÁVA O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV FIŽ

Výročná správa o použití prostriedkov FIŽ bude vypracovaná raz za rok k 31. 12., najneskôr do 30. 4. nasledujúceho roka a bude zverejnená vo výročnej správe Nadácie.

Výročnú správu budú tvoriť najmä:

 • prehľad všetkých prijatých darov a príspevkov do FIŽ,
 • prehľad všetkých poskytnutých darov, grantov a štipendií z FIŽ,
 • prehľad všetkých nákladov a výdavkov súvisiacich so spravovaním FIŽ,
 • zoznam všetkých prijímateľov podpory z FIŽ vrátane účelu, na aký boli prostriedky poskytnuté,
 • zoznam prispievateľov, ktorí v danom roku poskytli prostriedky do FIŽ spolu s uvedením výšky príspevku alebo daru,
 • hodnotiaca správa posudzujúca použitie prostriedkov FIŽ vo vzťahu k účelu fondu.

DOBA, NA AKÚ SA FIŽ VYTVÁRA

FIŽ sa vytvára na dobu neurčitú. FIŽ je možné zrušiť:

 • rozhodnutím Správnej rady Nadácie na návrh Rady FIŽ, alebo
 • v prípade zrušenia Nadácie alebo zániku Nadácie podľa § 14 a nasl. zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Bratislava 5. 1. 2024