Príloha k smernici o poskytovaní grantov FIŽ

Etické pravidlá a prevencia konfliktu záujmov pri prijímaní rozhodnutí o poskytnutí grantu

1.

Nasledujúce ustanovenia sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré svojím postojom, konaním, rozhodovaním alebo nečinnosťou môžu ovplyvniť nezávislosť a nestrannosť rozhodovania o poskytnutí grantu, a tak negatívne ovplyvniť povinnosť Nadácie otvorenej spoločnosti Bratislava (ďalej len NOS-OSF) spravovať Nadačný fond investigatívnej žurnalistiky pri Nadácii otvorenej spoločnosti (ďalej len FIŽ) pri zachovaní najvyššieho stupňa transparentnosti a zodpovednosti, ako aj napĺňaní zásady dobrej správy, trvalo udržateľného rozvoja, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Týmito osobami sú najmä:

 1. členovia a členky Správnej rady NOS – OSF,
 2. členovia a členky Dozornej rady NOS – OSF,
 3. členovia a členky Rady súťaže Novinárskej ceny
 4. pozorovatelia a prizvané osoby na zasadnutia Rady
 5. externí hodnotitelia a hodnotiteľky prijímajúci rozhodnutia, ktoré sú podkladom pre rozhodovanie o poskytnutí grantu,
 6. osoby v pracovnom alebo inom obdobnom vzťahu s NOS – OSF,
 7. dodávatelia služieb NOS-OSF na základe zmluvy, ktorí sa voči NOS-OSF zaviazali na predchádzanie konfliktu záujmov,

(ďalej spoločne len „osoby povinné predchádzať konfliktu záujmov“)

2.

Osoby povinné predchádzať konfliktu záujmov konajú pri svojej činnosti v súlade so svojím vedomím a svedomím tak, aby boli zachované najvyššie etické princípy a pravidlá, najmä berú na vedomie a zaväzujú sa:

 • rešpektovať, že všetky rokovania Správnej rady a Dozornej rady NOS – OSF, Rady súťaže Novinárska cena a externých hodnotiteľov a hodnotiteliek sú dôverné,
 • zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa na zasadnutiach vyššie spomenutých orgánov a v súvislosti s nimi dozvedia,
 • rešpektovať, že všetky informácie o Žiadostiach o grantovú podporu a súvisiacich projektoch sú dôverné a nesmú byť zverejnené,
 • dbať na zachovanie dobrého mena NOS-OSF a nepoškodzovať ho,
 • s vynaložením všetkého úsilia predchádzať konfliktu záujmov podľa nasledujúcich odsekov.

3.

Za konflikt záujmov sa považuje situácia, keď osoba, ktorá je alebo bola v predchádzajúcich Výzvach zapojená do výberového a/alebo rozhodovacieho procesu, má priame alebo nepriame záujmy, ktoré sú prepojené na ekonomické, politické alebo národné spriaznenie, rodinné alebo emočné väzby alebo akékoľvek iné relevantné spojitosti alebo zdieľané záujmy so Žiadateľom/Partnerom, ktoré by mohli ovplyvniť nestranný a objektívny výkon hodnotenia a výberu projektov.

4.

Osoba, ktorá má priame alebo nepriame záujmy, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, nesmie byť zapojená do výberového a/alebo hodnotiaceho procesu, pokiaľ sa tieto záujmy vzťahujú na ktorúkoľvek z predložených žiadostí, s ktorými dotyčná osoba prichádza do styku v ktorejkoľvek fáze výberového procesu. Ak sa konflikt záujmov vzťahuje iba na jednu konkrétnu výzvu, dotyčná osoba môže byť zapojená do administrácie alebo hodnotenia v neskoršej výzve, pokiaľ projekt, ktorý bol v konflikte záujmov, nebol vybraný pre podporu.

5.

Osoba povinná predchádzať konfliktu záujmov sa nachádza v konflikte záujmov, ak:

 • nemôže zostať nezaujatá a objektívna pri posudzovaní predloženého projektu, pretože sa rozhoduje medzi osobným záujmom a záujmom NOS-OSF;
 • má ona sama alebo jej blízka osoba, blízky priateľ/ka, obchodný spoločník/čka, spolupracovník/čka, záujem na udelení grantu alebo uzavretí zmluvy o poskytnutí grantu s NOS-OSF a z týchto skutočností vyplývajúcu možnosť finančného prospechu ;
 • ona sama alebo jej blízka osoba, blízky priateľ/ka, obchodný spoločník/čka, spolupracovník/čka, je zriaďovateľom, zakladateľom, správcom, členom, štatutárnym orgánom, zamestnancom alebo má obchodnú spoluúčasť či je inak zúčastnený/á v organizácii, ktorá je Žiadateľom o grant, či Partnerom alebo organizácii, ktorá má záujem na udelení grantu či uzavretí zmluvy o poskytnutí grantu s NOS-OSF a z týchto skutočností vyplývajúcu možnosť finančného prospechu;
 • ona alebo jej blízka osoba, blízky priateľ/ka, obchodný spoločník/čka, spolupracovník/čka, sa dostane do iných vzťahov, ktoré môžu ovplyvniť nezávislosť a nestrannosť rozhodovania NOS-OSF o neudelení alebo udelení grantu a jeho výške.

6.

Osoba povinná predchádzať konfliktu záujmov, ak sa nachádza v priamom konflikte záujmov podľa ustanovení odseku 4, je vylúčená z diskusie a rozhodovania o projekte. Vylúčenie je účinné momentom oznámenia konfliktu záujmov NOS-OSF.

7.

Osoba povinná predchádzať konfliktu záujmov sa môže nachádzať v konflikte záujmov aj v prípade, keď jej a jej blízkej osobe, blízkemu priateľovi/ke, obchodnému spoločníkovi/čke, spolupracovníkovi/čke z príslušného grantu nevyplýva finančný prospech, napríklad ak pôsobí ako odborný garant projektu, dobrovoľník a pod. V prípade takéhoto nepriameho konfliktu záujmov dotknutá osoba povinná predchádzať konfliktu záujmov oznámi a vysvetlí nepriamy konflikt záujmov NOS-OSF. Ak je osoba povinná predchádzať konfliktu záujmov členom alebo členkou Správnej rady NOS-OSF, Dozornej rady NOS-OSF či Výberovej komisie, rozhodne orgán, v ktorom má dotknutá osoba členstvo, hlasovaním nadpolovičnou väčšinou o jej účasti na rozhodovaní.

8.

Organizácie, v ktorých osoby povinné predchádzať konfliktu záujmov podľa ustanovenia a), b) c) a f) ods. 1 a im blízke osoby:

 • sú členmi štatutárnych orgánov alebo štatutárnymi zástupcami, alebo
 • majú pracovný pomer alebo iný obdobný vzťah, alebo
 • pracujú ako dodávatelia služieb na základe zmluvy,
 • nemôžu požiadať o grant od NOS – OSF.

9.

Organizácie, v ktorých osoby povinné predchádzať konfliktu záujmov podľa ustanovenia písm. d) a e) ods. 1. a im blízke osoby:

 • sú členmi štatutárnych orgánov alebo štatutárnymi zástupcami, alebo
 • majú pracovný pomer alebo iný obdobný vzťah, alebo
 • pracujú ako dodávatelia služieb na základe zmluvy,
 • nemôžu požiadať o grant od NOS – OSF z programu, v ktorom sú ich stanoviská, odporúčania alebo rozhodnutia podkladom pre rozhodovanie o poskytnutí grantu. Tieto organizácie nie sú vylúčené zo žiadosti o grant z iného programu NOS-OSF.

10.

Osoby povinné predchádzať konfliktu záujmov a im blízke osoby, ak sú členmi inej MVO a zároveň

 • nemajú finančný, materiálny alebo iný nemateriálny prospech z grantov udelených z programov NOS – OSF pre tieto organizácie a zároveň
 • nie sú v konflikte záujmov podľa iného bodu tejto smernice
 • sa nenachádzajú v konflikte záujmov, ak o tejto skutočnosti informovali NOS-OSF pred prijatím stanoviska, odporúčania alebo rozhodnutia. NOS-OSF o takejto skutočnosti vyhotoví písomný záznam, ktorý je súčasťou dokumentácie Výberového procesu. Dotknutá osoba povinná predchádzať konfliktu záujmov, je v tomto prípade vylúčená z diskusie a rozhodovania o poskytnutí grantu.

11.

Ak ktorákoľvek osoba povinná predchádzať konfliktu záujmov zistí, že pri rozhodovaní o poskytnutí grantu došlo k porušeniu pravidiel podľa predchádzajúcich ustanovení, bezodkladne o tom upovedomí NOS-OSF, ktorá o tom vyhotoví písomný záznam a bezodkladne podá podnet Správnej rade NOS-OSF, aby rozhodla o ďalšom postupe.

12.

Pokiaľ k porušeniu pravidiel podľa predchádzajúcich ustanovení dôjde pred prijatím rozhodnutia dotknutého orgánu, o ďalšom postupe rozhodne hlasovaním nadpolovičnou väčšinou ten orgán, ktorého členom alebo členkou je osoba v konflikte záujmov. Tento orgán môže dotknutého člena či členku z rozhodovania vylúčiť a ustanoviť náhradníka alebo môže svoje zasadnutie prerušiť a požiadať NOS-OSF o vymenovanie náhradníka či náhradníčky a zvolanie nového zasadnutia.

13.

Pokiaľ k porušeniu pravidiel podľa predchádzajúcich ustanovení dôjde po prijatí rozhodnutia dotknutého orgánu, NOS – OSF zvolá jeho zasadnutie, na ktorom dotknutý orgán prijme Stanovisko k rozhodovaniu pri súčasnom konflikte záujmov. Správca programu doručí Stanovisko k rozhodovaniu pri súčasnom konflikte záujmov Správnej rade NOS – OSF, ktorá rozhodne o ďalšom postupe. Do rozhodnutia Správnej rady NOS-OSF je účinnosť rozhodnutia dotknutého konfliktom záujmov prerušená.

14.

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom schválenia Smernice o poskytnutí grantu FIŽ.

Pod pojmom „pracovný pomer alebo iný obdobný vzťah“ sa rozumie vzťah založený pracovnou zmluvou, dohodou o vykonaní práce alebo dohodou o pracovnej činnosti a vzťah, pri ktorom jednotlivec ovplyvňuje, riadi alebo pracuje pre organizáciu aj bez nároku na finančnú alebo inú materiálnu odmenu (vo všetkých prípadoch sa má na mysli trvalý vzťah).

Pod pojmom „dodávatelia služieb na základe zmluvy“ sa rozumie výkon činnosti na základe mandátnej zmluvy, zmluvy o dielo a pod. Podobne ako v predchádzajúcom bode sa má na mysli trvalý vzťah.

Pod pojmom „blízka osoba“ sa rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel/manželka alebo druh/družka.