Fond na podporu investigatívnej žurnalistiky (FIŽ) – Nadačný fond investigatívnej žurnalistiky pri Nadácii otvorenej spoločnosti Bratislava vyhlasuje otvorenú grantovú výzvu, ktorej cieľom je podpora nezávislej investigatívnej žurnalistiky na Slovensku. Granty sa zameriavajú na podporu novinárskych projektov, ktoré šíria slobodné, názorovo pluralitné a spoločensky dôležité informácie, ctia si a obhajujú princípy liberálnej demokracie.

Granty FIŽ sú určené pre oblasť investigatívnej žurnalistiky, ktorá rešpektuje etické štandardy novinárskej profesie v súlade s platným Etickým kódexom novinára (http://www.ssn.sk/eticky-kodex-novinara/).

 Prioritu budú mať projekty zamerané na nasledujúce oblasti:

 • korupcia, nezákonné obohacovanie a finančná kriminalita
 • bezpečnosť
 • správa vecí verejných
 • súdnictvo
 • zdravotníctvo
 • dezinformácie, propaganda a konšpirácie
 • porušovanie ľudských práv a diskriminácia menšín a zraniteľných skupín
 • extrémizmus na Slovensku a radikalizovanie spoločnosti
 • životné prostredie a zmena klímy

Pri rozhodovaní o zahranično-politickej téme rozhoduje okrem iného aj preukázanie súvislosti a dosah na život na Slovensku.

Rada FIŽ môže rozhodnúť aj o podpore projektu z iných oblastí podľa vlastného uváženia a kvality predloženého zámeru.

I.

Podmienky grantovej výzvy

Oprávnení žiadatelia o grant sú:

 1. Právnické osoby zamestnávajúce jednotlivcov a/alebo tímy pôsobiace v oblasti printových a elektronických médií
 2. Mimovládne organizácie zamestnávajúce alebo spolupracujúce s jednotlivcami a/alebo tímami, ktoré preukážu schopnosť verejne publikovať výsledky svojej investigatívnej práce
Celková suma na prerozdelenie:30 000 €
Maximálna výška podpory:7 000 €
Vyhlásenie grantovej výzvy:15.01.2024
Uzávierka prihlášok:Žiadatelia sa môžu uchádzať o grant celoročne
Oznámenie výsledkov udelenia grantov:Do 30 dní od doručenia kompletnej žiadosti
Dĺžka trvania projektu:maximálne 6 mesiacov

Žiadatelia o grant predložia žiadosť o grant vyplnením online formulára  spolu s rozpočtom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o grant.

Žiadosť o grant obsahuje opis projektu a ďalšie relevantné informácie.

II.

Náležitosti žiadosti o grant

Každá žiadosť o grant musí obsahovať:

 • Vyplnený online formulár Žiadosť o grant 2024
 • Rozpočet (stiahnite si prílohu rozpočtu)
 • Doklad o registrácii žiadateľa (právnická osoba, mimovládna organizácia) z príslušného registra (stačí kópia)
 • Dohoda o spolupráci (stiahnite si prílohu memoranda, ak je relevantná) preukazujúca schopnosť žiadateľa verejne publikovať výsledky svojej investigatívnej práce v printových, audiovizuálnych, elektronických a online médiách

III.

Posúdenie žiadosti

Každú žiadosť o grant posúdi Rada FIŽ, ktorá rozhoduje o podpore projektov prihlásených do grantovej výzvy.

Hodnotenie žiadostí o grant vykonajú členovia Rady FIŽ podľa nasledovných kritérií s nasledovnou bodovou váhou:

Kritériumpočet bodov
Relevantnosť a aktuálnosť témy pre spoločnosť a verejnú diskusiu20
Miera investigatívnosti a analytickej práce, jedinečná hodnota a prínos témy20
Očakávaný vplyv a / alebo dosah projektu  (predpokladaný počet čitateľov a príjemcov informácií so zohľadnením nových foriem oslovenia publika)20
Realizovateľnosť projektu v rámci časovej osi projektu15
Skúsenosti a prax  žiadateľov a spolupracovníkov10
Rozpočet – efektívnosť využitia požadovaných zdrojov15

Členovia Rady FIŽ môžu vyzvať žiadateľov na doplnenie žiadosti o grant, žiadosť schváliť bez výhrad alebo žiadosť zamietnuť. O poskytnutí grantov rozhodne na základe odporúčania Rady FIŽ Správna rada NOS-OSF.

IV.

Pokyny pre správne vyplnenie rozpočtového formulára:

Oprávnené výdavky financované z grantu zahŕňajú všetky výdavky na náklady potrebné na tvorbu novinárskeho obsahu vrátane mzdových a personálnych nákladov, nákladov súvisiacich s prípadným výskumom, cestovné náklady a ubytovanie. Oprávnené sú tiež náklady na externé služby, a to napríklad: náklady na preklady, náklady súvisiace s uverejnením výstupov projektu a pod.

Náklady na nákup materiálu, tovaru a zariadení nie sú oprávnené.

Sumy musia byť uvedené v EUR. V prípade, že žiadateľ je platiteľ DPH, oprávnené sú výdavky v sumách bez DPH (DPH nie je oprávneným výdavkom projektu).

Oprávnené výdavky sú výdavky:

 • nevyhnutné na realizáciu projektu
 • vzniknuté v období od prvého dňa do posledného dňa realizácie projektu
 • vynaložené v súlade s platnou legislatívou
 • uskutočnené, dodané/realizované  a zaplatené

Druhy oprávnených výdavkov sú výdavky na:

mzdové náklady – tzn. náklady na vlastných zamestnancov vo výške a v súlade s bežnou mzdovou politikou žiadateľa (pracovný pomer, ako aj práce vykonávané mimo pracovného pomeru),

oprávnené sú náklady na mzdy, vrátane povinných zákonných odvodov do príslušných poisťovní (odmeny mimo bežných miezd nie sú oprávnené)

 • nákup služieb– náklady za právne služby nevyhnutné na dosiahnutie výsledku projektu, práca s dátami, grafický dizajn, webhosting, prístupy do databáz a pod.
 • ostatné náklady– cestovné, ubytovanie (ak je nevyhnutné pri realizácii projektu)

Neoprávnené výdavky:

 • nárokovateľná a odpočítateľná DPH
 • nákup majetku a tovarov
 • energie, prenájom priestorov, ako aj réžia organizácie

V.

Výška grantu, požadované spolufinancovanie

Z grantu budú financované výdavky projektu do výšky 100% všetkých oprávnených výdavkov.

Spôsob poskytnutia grantu:

 • 70% z celkovej výšky udeleného grantu po podpise zmluvy
 • zostávajúca časť grantu (najviac do výšky 30%)  po predložení záverečnej správy spolu s finančnou správou k projektu a splnení podmienok grantu (zverejnenie výsledku investigatívnej práce v termíne uvedenom v zmluve)
 • V prípade, že príjemca grantu nezrealizuje finálny výstup projektu, nevzniká mu automaticky povinnosť vrátiť vyplatenú časť grantu. Rada posúdi a rozhodne či je príjemca grantu povinný vrátiť časť už vyplatených prostriedkov na základe písomného zdôvodnenia šéfredaktora redakcie alebo šéfa mimovládnej organizácie, ktorého súčasťou je aj záverečná a finančná správa. Radou určenú čiastku musí príjemca grantu vrátiť na účet fondu v lehote stanovenej v zmluve.

V prípade otázok kontaktujte:

Andrea Kleine, koordinátorka FIŽ: andrea.kleine@osf.sk

Konzultácie ku grantovým žiadostiam budú poskytované od 8.1.2024 na vyššie uvedenej adrese.