GRANT AKADÉMIE INVESTIGATÍVNEJ ŽURNALISTIKY 2023

UZAVRETÁ VÝZVA k predloženiu žiadosti o grant

Fond investigatívnej žurnalistiky Nadácie otvorenej spoločnosti spolu s Fondom pre transparentné Slovensko (FpTS) v Nadácii Pontis vyhlasujú v následnosti na úspešne ukončený tretí ročník Akadémie investigatívnej žurnalistiky (AIŽ) uzavretú výzvu pre absolventov AIŽ, ktorí majú možnosť získať grant v hodnote 2000 € na svoj investigatívny projekt v podobe článku či iného mediálneho výstupu.

Cieľom grantovej výzvy je podpora nezávislej investigatívnej žurnalistiky na Slovensku. Granty sa zameriavajú na podporu novinárskych projektov, ktoré šíria slobodné, názorovo pluralitné a spoločensky dôležité informácie, ctia si a obhajujú demokratické princípy. V tejto výzve prerozdelíme na tento účel maximálne 10 000 eur.

I. CIEĽ PODPORY

 Cieľom grantovej výzvy je poskytnúť účastníkom Akadémie investigatívnej žurnalistiky 2023 finančnú a mentorskú podporu pri príprave ich investigatívnych novinárskych projektov, ktoré šíria slobodné, názorovo pluralitné a spoločensky dôležité informácie, ctia si a obhajujú princípy demokracie. Za novinársky projekt je považovaný článok v periodikách aj online prostredí, reportáž, audiovizuálne dielo a podcasty. Investigatívny výstup musí byť verejne dostupný, a nie súčasťou plateného obsahu pre predplatiteľov.

II. OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ

O podporu sa môžu uchádzať len účastníci Akadémie investigatívnej žurnalistiky 2023. Je nevyhnutné,  aby mal žiadateľ dohodnutú spoluprácu s redakciou/médiom, ktorá bude verejne publikovať výsledky jeho investigatívneho projektu.

III. CHARAKTERISTIKA VÝZVY

 1. Vyhlasovateľ výzvy: Fond pre investigatívnu žurnalistiku Nadácie otvorenej spoločnosti
 2. Objem finančných prostriedkov pre túto výzvu: 10 000,- EUR
 3. Výška podpory: maximálne 2 000,- EUR na jednu žiadosť
 4. Spolufinancovanie žiadateľom nie je v rámci tejto výzvy nutné.

IV. ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝZVY

9.6.2023Vyhlásenie Uzavretej výzvy Akadémia investigatívnej žurnalistiky 2023
23.6.2023Uzávierka prijímania žiadostí o grant
do 7.7.2023Hodnotenie projektov, zverejnenie výsledkov, uzavretie zmluvy a odoslanie 1. splátky grantov (80%)
7.7.2023-16.10.2023Obdobie čerpania grantov
20.10.2023Uzávierka pre záverečné správy a vyúčtovanie, odoslanie 2. splátky grantov (20%)

V. ÚČEL POUŽITIA GRANTU

Účelom grantu je podporiť účastníkov Akadémie investigatívnej žurnalistiky v ich investigatívnej práci, poskytnúť im dostatočný priestor venovať sa vybranej téme a mať možnosť konzultovať postupy svojej práce s mentorom. Grantová výzva nie je tematicky obmedzená. Žiadosti o grant však musia spĺňať podmienky a kritériá investigatívnosti, analytickosti a spoločenského prínosu, resp. verejného záujmu.

VI. PODMIENKY POSKYTNUTIA A POUŽITIA FINANČNEJ PODPORY

 1. Podmienky použitia podpory:
  1. podpora poskytnutá na základe tejto výzvy je určená výhradne na úhradu oprávnených výdavkov podporovanej činnosti na účely dosiahnutia cieľov projektu, ktoré budú uvedené aj v zmluve o poskytnutí podpory,
  2. žiadatelia nemajú v prípade podania žiadosti právny nárok na poskytnutie podpory,
  3. právny nárok na poskytnutie podpory vzniká až uzatvorením zmluvy o poskytnutí grantu a po splnení všetkých požadovaných podmienok.
 2. Oprávnené výdavky:
  1. musia byť vzhľadom na všetky okolnosti správne, aktuálne a nesmú sa navzájom prekrývať s výdavkami, ktoré sa refundujú z iných zdrojov, napr. prostredníctvom dotácie alebo grantu.
  2. musia byť vynaložené hospodárne (t. j. minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu, v prípade ceny práce musí byť táto preukázateľne obvyklá na slovenskom trhu v danom mieste a čase), efektívne (t. j. maximalizácia pomeru medzi vstupom a výstupom projektu) a účelne (t. j. nevyhnutnosť pre realizáciu aktivít projektu),
  3. môžu predstavovať aj odmeny a honoráre za vykonanie práce, ktorá je predmetom ochrany autorského práva (školenia, tvorba videí, fotografií, web dizajn, mentoring, tvorba článkov alebo materiálov, licencia za používanie diela, …), ak sú obsiahnuté v pracovnej zmluve.
 3. Neoprávnené výdavky:
  1. výdavky vzniknuté pred a po termíne realizácie projektu uvedenom v článku IV. tejto výzvy,
  2. výdavky bez priameho vzťahu k realizácii projektu,
  3. bankové poplatky, pokuty a penále, nákup alkoholu a tabakových výrobkov

VII. ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE FINANČNEJ PODPORY

 1. Termín na podanie úplnej žiadosti o poskytnutie finančnej podpory: 23.6.2023 do 18:00 hod.
 2. Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory je nutné vyplniť prostredníctvom formulára umiestnenom na webovom sídle www.fiz.sk.
 3. Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory musí obsahovať:
  a) Vypísané všetky polia elektronického formulára AIŽ 2023 Žiadosť o grant,
  b) Prílohy:
 • potvrdenie príslušnej redakcie alebo média o uverejnení investigatívnej práce žiadateľa v prípade udelenia grantu Akadémie investigatívnej žurnalistiky 2023 s uvedením názvu projektu. Investigatívny výstup musí byť verejne dostupný, a nie súčasťou plateného obsahu pre predplatiteľov.
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a neexistencii daňových nedoplatkov

Za úplnú žiadosť o poskytnutie finančnej podpory sa považuje úplne a riadne vypísaný elektronický formulár s požadovanými prílohami, pričom všetky polia vo formulári sú povinné. Úplná žiadosť musí obsahovať všetky povinné prílohy uvedené vo Výzve. Neúplné žiadosti budú z ďalšieho posudzovania vylúčené.

VIII. POSUDZOVANIE ŽIADOSTI, OZNÁMENIE O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ PODPORY

 1. Nadácia otvorenej spoločnosti vykoná formálnu kontrolu žiadostí, pričom z hodnotenia vylúči žiadosti, ktoré:
  a) nemajú vyplnené všetky polia vo formulári,
  b) boli podané v rozpore s výzvou,
  c) termín realizácie projektu nie je v súlade s článkom IV. Výzvy,
  d) boli podané po lehote na predkladanie žiadostí stanovenej vo Výzve,
  e) neobsahujú povinné prílohy,
  f) obsahujú neoprávnené výdavky uvedené v článku V. ods. 3 Výzvy,
  g) odôvodňujú predpoklad, že poskytnutím podpory prijímateľovi na projekt uvedený v žiadosti budú porušené všeobecne záväzné právne predpisy alebo poskytnutie tejto Podpory bude v rozpore s dobrými mravmi.
 2. Po posúdení projektov Nadácia otvorenej spoločnosti predloží formálne správne žiadosti o poskytnutie finančnej podpory príslušným hodnotiteľom na hodnotenie.
 3. Projekty bude hodnotiť komisia zložená z dôveryhodných a nezávislých odborníkov v oblasti nezávislej a investigatívnej žurnalistiky. Hodnotitelia budú projekty zvažovať podľa nasledovných kritérií:
Kritériumpočet bodov
1. Relevantnosť a aktuálnosť témy pre verejnosť a verejnú diskusiu5
2. Jedinečná hodnota, zrozumiteľnosť, konkretizácia a presvedčivosť projektu5
3. Miera investigatívnosti a analytickej práce5
4. Očakávaný vplyv a/ alebo dosah projektu  (predpokladaný počet čitateľov a príjemcov informácií so zohľadnením nových foriem oslovenia publika)5
5. Efektívnosť využitia grantovej podpory vzhľadom na vytýčený časový harmonogram realizačných prác a aktivít.5

Každé kritérium bude bodovo ohodnotené na stupnici od 0 bodov (rozhodne nie) do 5 bodov (rozhodne áno), pričom vyšší dôraz bude hodnotiaca komisia klásť na 1., 3. a 5. kritérium. Jedna projektová žiadosť môže dosiahnuť maximálne 25 bodov. Hodnotiaca komisia z predbežne vytvoreného poradia, podľa dosiahnutých bodov z individuálnych hodnotení na spoločnom stretnutí vyberie podporené projekty.

Nezávislosť výberovej komisie: Členovia Výberovej komisie budú konať nezávisle od všetkých darcov a partnerov FIŽ a FpTS, ako aj od akejkoľvek inej snahy ovplyvniť ich rozhodnutia. Členovia Výberovej komisie budú musieť ohlásiť akýkoľvek možný konflikt záujmov a bezodkladne informovať o akejkoľvek skutočnosti, ktorá by takýto konflikt mohla spôsobiť alebo narušiť nezávislosť a verejné vnímanie nezávislosti komisie.

 1. Žiadateľ bude o výsledku posudzovania žiadosti a následnom postupe informovaný prostredníctvom notifikačnej správy na zadaný e-mail.
 2. S úspešnými žiadateľmi uzatvorí Nadácia otvorenej spoločnosti zmluvu o poskytnutí finančnej podpory. Podpora bude vyplatená v dvoch splátkach: 80 % sumy po podpísaní zmluvy o finančnej podpore a 20 % sumy formou refundácie po doručení kompletnej záverečnej správy a jej akceptáciou Nadáciou otvorenej spoločnosti.
 3. Prijímateľ finančnej podpory je povinný zverejniť vo všetkých písomných materiáloch (publikáciách, webových sídlach, propagácii) a verejných vystúpeniach, ktoré sa priamo vzťahujú k podporenému projektu, že príslušnú aktivitu (projekt, publikáciu a pod.) podporil Fond pre transparentné Slovensko v Nadácií Pontis (FpTS) spolu s Fondom investigatívnej žurnalistiky (FIŽ) Nadácie otvorenej spoločnosti a ďalšie informácie podľa príslušnej zmluvy o poskytnutí finančnej podpory.

IX. VYÚČTOVANIE A VRÁTENIE FINANČNEJ PODPORY

 1. Žiadateľ, s ktorým Nadácia otvorenej spoločnosti uzatvorí zmluvu o poskytnutí finančnej podpory, je povinný vykonať vyúčtovanie podpory. Zároveň je povinný zaslať kópie dokladov k vyúčtovaniu poštou na adresu Nadácie otvorenej spoločnosti, ktorá vykoná kontrolu správnosti a úplnosti vyúčtovania.
 1. Súčasťou vyúčtovania finančnej podpory teda je:

        a) kompletne vyplnená Záverečná a obsahová finančná správa

        b) kópie dokladov: faktúry, pokladničné bloky, výpisy z účtu prijímateľa, výdavkové pokladničné doklady, preukazujúce použitie finančnej
        podpory, ktoré musia obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, preukazujúce,
        že poskytnutá podpora bola preukázateľne a jednoznačne použitá v priamej súvislosti s podporovanou činnosťou.

 1. Termín na vykonanie vyúčtovania je stanovený na 20.10.2023.
 2. Ak prijímateľ nepredloží vyúčtovanie v príslušnom termíne uvedenom v zmluve o poskytnutí finančnej podpory, budú všetky poskytnuté finančné prostriedky považované za použité neoprávnene.
 3. Všetky originály účtovných dokladov vzťahujúce sa k využitiu finančnej podpory budú uložené v zmysle účtovných predpisov k nahliadnutiu u prijímateľa po dobu 3 rokov od ukončenia projektu.

X. OSTATNÉ INFORMÁCIE

Ak potrebujete konzultáciu pri príprave grantovej žiadosti obráťte sa na kontaktnú osobu – Andrea Kleine.

Otázky ohľadom projektu a grantového programu adresujte na emailovú adresu andrea.kleine@osf.sk