3.5.2020

FIŽ – Nadačný fond investigatívnej žurnalistiky pri Nadácii otvorenej spoločnosti vyhlasuje grantovú výzvu, ktorej cieľom je podpora a šírenie  slobodných, názorovo pluralitných a spoločensky dôležitých informácií, ktoré si ctia a obhajujú princípy liberálnej demokracie. Granty sú určené pre oblasť investigatívnej žurnalistiky, ktorá rešpektuje etické štandardy novinárskej profesie v súlade s platným Etickým kódexom novinára (http://www.ssn.sk/eticky-kodex-novinara/).

Prioritu budú mať projekty zamerané na nasledujúce oblasti:

– Korupcia, nezákonné obohacovanie a finančná kriminalita

– Bezpečnosť, demokracia a ľudské práva

– Životné prostredie a zmena klímy

Pri rozhodovaní o zahranično-politickej téme rozhoduje okrem iného aj preukázanie súvislosti a dosah na život na Slovensku.

Výberová komisia môže rozhodnúť aj o podpore projektu z iných oblastí podľa vlastného uváženia a kvality predloženého zámeru.   

I.

Podmienky grantového kola

Za oprávnených žiadateľov o grant sú považovaní nasledovní žiadatelia:

 1. Právnické osoby zamestnávajúce jednotlivcov a/alebo tímy pôsobiace v oblasti printových a elektronických médií
 2. Mimovládne organizácie zamestnávajúce alebo spolupracujúce s jednotlivcami a/alebo tímami, ktoré preukážu schopnosť verejne publikovať výsledky svojej investigatívnej práce
 3. Jednotlivci a/alebo tímy pracujúce na voľnej nohe s už preukázateľným verejným publikačným a/alebo spoločenským dopadom svojej doterajšej činnosti a preukážu schopnosť verejne publikovať výsledky svojej investigatívnej práce

Záujemcovia o podporu predložia žiadosť o grant prostredníctvom stanoveného formulára spolu s rozpočtom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o grant.

Žiadosť o grant obsahuje opis projektu a ostatné relevantné informácie. Tvorí Prílohu č. 1 tejto výzvy.

Celková suma na prerozdelenie:40 000 €
Maximálna výška podpory:8 000 €
Vyhlásenie grantovej výzvy:3. 5. 2020
Uzávierka prihlášok:17. 6. 2020
Oznámenie výsledkov udelenia grantov:do 31. 7. 2020
Dĺžka trvania projektu:maximálne 6 mesiacov v období od 1. 8. 2020 do 31. 1. 2021

II.

Náležitosti žiadosti o grant

Každá žiadosť o grant musí obsahovať:

 • Vyplnený formulár „Žiadosť o grant
 • Rozpočet
 • Čestné vyhlásenie (právnická osoba, fyzická osoba) o neexistencii daňových nedoplatkov, bezúhonnosti a s uvedením všetkých vedených a hroziacich sporov (súdnych, rozhodcovských a iných) vo vzťahu k všetkým členom svojho štatutárneho orgánu.
 • Doklad o registrácii žiadateľa (právnická osoba, mimovládna organizácia) z príslušného registra (stačí kópia)

III.

Posúdenie žiadosti

Každú žiadosť o grant posúdi päťčlenná Výberová komisia, ktorá rozhoduje o podpore projektov prihlásených do tejto grantovej výzvy. 

Nezávislosť výberovej komisie:

Výberová komisia bude pozostávať z jednotlivcov, ktorí dôkladne rozumejú aktuálnym žurnalistickým potrebám. Od všetkých členov Výberovej komisie sa bude vyžadovať, aby sa zaviazali dodržiavať najvyššie etické a profesionálne štandardy. Členovia Výberovej komisie budú konať nezávisle od všetkých darcov a partnerov FIŽ, ako aj od akejkoľvek inej snahy ovplyvniť ich rozhodnutia. Akýkoľvek pokus donora alebo partnerskej organizácie  FIŽ zasahovať do rozhodnutí Výberovej komisie bude ihneď oznámený Rade FIŽ.

Členovia Výberovej komisie budú musieť ohlási akýkoľvek možný konflikt záujmov a bezodkladne informovať o akejkoľvek skutočnosti, ktorá by takýto konflikt mohla spôsobiť alebo narušiť nezávislosť a  verejné vnímanie nezávislosti.

Hodnotenie žiadostí o grant vykonajú členovia Výberovej komisie samostatne  a podľa kritérií s uvedenou bodovou váhou kritéria ako uvádza tabuľka:                                                                    

Kritérium počet bodov
Relevantnosť témy pre verejnosť a verejnú diskusiu 25
Jedinečná hodnota a pridaná hodnota výstupu s ohľadom na investigatívny charakter témy 20
Predpokladaný zásah počtu čitateľov, adresátov?(konzumentov) informácii so zohľadnením nových foriem oslovenia potenciálnych konzumentov 20
Realizovateľnosť projektu v rámci časovej osi projektu a rozpočtu 15
Skúsenosti žiadateľov a profesijná vierohodnosť spolupracovníkov 10
Finančná potreba 10

Členovia Výberovej komisie môžu vyzvať žiadateľa o doplnenie žiadosti o grant, žiadosť schváliť bez výhrad alebo žiadosť zamietnuť. Hodnotenie a výber podporených projektov predloží Výberová komisia Rade FIŽ, ktorá výsledok zoberie na vedomie. Rada FIŽ môže výsledok doplniť o vlastný posudok a odporúčanie pre Správnu radu NOS-OSF, ktorá je konečnou inštanciou na schválenie rozhodnutia o poskytnutí grantu.

IV.

Pokyny pre správne vyplnenie rozpočtového formulára:

Oprávnené výdavky financované  z  grantu zahŕňajú všetky výdavky na náklady potrebné na tvorbu novinárskeho obsahu vrátane mzdových a personálnych nákladov, nákladov súvisiacich s prípadným výskumom, cestovné náklady a ubytovanie. Oprávnené  sú tiež náklady na externé služby, a to napríklad: náklady na preklady, náklady súvisiace s uverejnením výstupov projektu  a pod.

Náklady na nákup materiálu, tovaru a zariadení nie sú oprávnené.

Sumy uvádzajte v EUR. V prípade, že žiadateľ je platiteľ DPH, oprávnené sú výdavky v sumách bez DPH (DPH nie je oprávneným výdavkom projektu). 

Oprávnené výdavky sú výdavky:

 • nevyhnutné na realizáciu projektu
 • vzniknuté v období od prvého dňa do posledného dňa realizácie projektu
 • vynaložené v súlade s platnou legislatívou
 • uskutočnené, dodané/realizované  a zaplatené

Druhy oprávnených výdavkov sú výdavky na: :

 • mzdové náklady – tzn.náklady na vlastných zamestnancov vo výške a v súlade s bežnou mzdovou politikou žiadateľa (pracovný pomer, ako aj práce vykonávané mimo pracovného pomeru),

– oprávnené sú náklady na mzdy, vrátane povinných zákonných odvodov do príslušných poisťovní (odmeny mimo bežných miezd nie sú oprávnené)

V prípade žiadateľa uvedeného v čl. I. bod 3) pre potreby kalkulácie svojej ceny práce použije žiadateľ túto kategóriu výdavkov.

Do mzdových nákladov nepatrí fakturovaná práca (v tomto prípade ide o nákup služieb).

 • nákup služieb – náklady za právne služby nevyhnutné na dosiahnutie výsledku projektu, práca s dátami, grafický dizajn, webhosting, prístupy do databáz a pod.
 • ostatné náklady – cestovné, ubytovanie (ak je nevyhnutné pri realizácii projektu)

Neoprávnené výdavky:

 • vratná DPH
 • nákup majetku a tovarov
 • energie, prenájom priestorov, ako aj réžia organizácie

V.

Výška grantu, požadované spolufinancovanie

Z grantu budú financované výdavky projektu najviac do výšky 90%  všetkých oprávnených výdavkov. Žiadateľ / príjemca musí preukázať minimálne 10% na spolufinancovanie výdavkov projektu z vlastných zdrojov.

Spôsob poskytnutia grantu:

 • 80% grantu pri podpise zmluvy
 • zostávajúca časť grantu (najviac do výšky 20%)  po predložení záverečnej správy spolu s finančnou správou k projektu a splnení podmienok grantu (napr. zverejnenie výsledku investigatívnej práce v termíne uvedenom v zmluve)

Formulár žiadosti o grant zasielajte spolu s rozpočtom, čestným vyhlásením a dokladom o registrácii žiadateľa do 17.6.2020 na emailovú adresu: fiz@osf.sk 

Vzor Memoranda o spolupráci s úspešnými žiadateľmi nájdete TU…

Kontakty v prípade konzultácií:

Natália Tomeková, tel.: +421 917 771 111, e-mail: natalia.tomekova@osf.sk

Konzultácie budú poskytované od 11.5. do 25.5.2020 na vyššie uvedenej adrese.