Uistite sa, že priložíte všetky požadované prílohy! Všetky súbory vyberte naraz.

  • Rozpočet projektu 
  • Čestné vyhlásenie (právnická osobafyzická osoba) o neexistencii daňových nedoplatkov, bezúhonnosti a s uvedením všetkých vedených a hroziacich sporov (súdnych, rozhodcovských a iných) vo vzťahu k všetkým členom svojho štatutárneho orgánu
  • Doklad o registrácii žiadateľa (právnická osoba, mimovládna organizácia) z príslušného registra 
  • Doklad (dohoda o spolupráci, ak je relevantná) preukazujúci schopnosť žiadateľa verejne publikovať výsledky svojej investigatívnej práce v printových, elektronických a online médiách

Submit a new post