Výzva na predkladanie žiadostí o grant

30.6.2021

Fond na podporu investigatívnej žurnalistiky (FIŽ) – Nadačný fond investigatívnej žurnalistiky pri Nadácii otvorenej spoločnosti Bratislava vyhlasuje grantovú výzvu, ktorej cieľom je podpora nezávislej investigatívnej žurnalistiky na Slovensku. Granty sa zameriavajú na podporu novinárskych projektov, ktoré šíria slobodné, názorovo pluralitné a spoločensky dôležité informácie, ctia si a obhajujú princípy liberálnej demokracie.

Granty FIŽ sú určené pre oblasť investigatívnej žurnalistiky, ktorá rešpektuje etické štandardy novinárskej profesie v súlade s platným Etickým kódexom novinára (http://www.ssn.sk/eticky-kodex-novinara/).

 Prioritu budú mať projekty zamerané na nasledujúce oblasti:

 • korupcia, nezákonné obohacovanie a finančná kriminalita
 • dezinformácie, propaganda, konšpirácie, boj s dezinformáciami
 • extrémizmus na Slovensku a radikalizovanie spoločnosti
 • demokracia a ľudské práva

Pri rozhodovaní o zahranično-politickej téme rozhoduje okrem iného aj preukázanie súvislosti a dosah na život na Slovensku.

Výberová komisia môže rozhodnúť aj o podpore projektu z iných oblastí podľa vlastného uváženia a kvality predloženého zámeru.


I.

Podmienky grantového kola

Oprávnení žiadatelia o grant sú:

 1. Právnické osoby zamestnávajúce jednotlivcov a/alebo tímy pôsobiace v oblasti printových a elektronických médií
 2. Mimovládne organizácie zamestnávajúce alebo spolupracujúce s jednotlivcami a/alebo tímami, ktoré preukážu schopnosť verejne publikovať výsledky svojej investigatívnej práce
 3. Jednotlivci a/alebo tímy pracujúce na voľnej nohe s už preukázateľným verejným a/alebo spoločenským dopadom svojej doterajšej publikačnej činnosti, ktorí/é preukážu schopnosť verejne publikovať výsledky svojej investigatívnej práce.
Celková suma na prerozdelenie: 35 000 €
Maximálna výška podpory: 5 000 €
Vyhlásenie grantovej výzvy: 30. 6. 2021
Uzávierka prihlášok: 31. 7. 2021
Oznámenie výsledkov udelenia grantov: Do 30. 9. 2021
Dĺžka trvania projektu: maximálne 6 mesiacov v období od 15. 10. 2021 do 15. 4. 2022

Žiadatelia o grant predložia žiadosť o grant vyplnením  online formulára  spolu s rozpočtom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o grant.

Žiadosť o grant obsahuje opis projektu a ďalšie relevantné informácie.

II.

Náležitosti žiadosti o grant

Každá žiadosť o grant musí obsahovať:

 • Vyplnený online formulár Žiadosť o grant
 • Rozpočet
 • Čestné vyhlásenie(právnická osobafyzická osoba) o neexistencii daňových nedoplatkov, bezúhonnosti a s uvedením všetkých vedených a hroziacich sporov (súdnych, rozhodcovských a iných) vo vzťahu k všetkým členom svojho štatutárneho orgánu.
 • Doklad o registrácii žiadateľa (právnická osoba, mimovládna organizácia) z príslušného registra (stačí kópia)
 • Doklad (dohoda o spolupráci) preukazujúci schopnosť žiadateľa verejne publikovať výsledky svojej investigatívnej práce v printových, elektronických a online médiách

III.

Posúdenie žiadosti

Každú žiadosť o grant posúdi trojčlenná Výberová komisia, ktorá rozhoduje o podpore projektov prihlásených do tejto grantovej výzvy.

Nezávislosť výberovej komisie:

Výberová komisia bude pozostávať z profesionálov a odborníkov, ktorí dôkladne rozumejú aktuálnym žurnalistickým potrebám. Od všetkých členov Výberovej komisie sa bude vyžadovať, aby sa zaviazali dodržiavať najvyššie etické a profesionálne štandardy. Členovia Výberovej komisie budú konať nezávisle od všetkých darcov a partnerov FIŽ, ako aj od akejkoľvek inej snahy ovplyvniť ich rozhodnutia. Akýkoľvek pokus donora alebo partnerskej organizácie FIŽ zasahovať do rozhodnutí Výberovej komisie bude ihneď oznámený Rade FIŽ.

Členovia Výberovej komisie budú musieť ohlásiť akýkoľvek možný konflikt záujmov a bezodkladne informovať o akejkoľvek skutočnosti, ktorá by takýto konflikt mohla spôsobiť alebo narušiť nezávislosť a verejné vnímanie nezávislosti komisie.

Hodnotenie žiadostí o grant vykonajú členovia Výberovej komisie samostatne a podľa kritérií s nasledovnou bodovou váhou:

Kritérium počet bodov
Relevantnosť a aktuálnosť témy pre verejnosť a verejnú diskusiu 20
Miera investigatívnosti a analytickej práce, jedinečná hodnota a prínos témy 20
Očakávaný vplyv a / alebo dosah projektu  (predpokladaný počet čitateľov a príjemcov informácií so zohľadnením nových foriem oslovenia publika) 20
Realizovateľnosť projektu v rámci časovej osi projektu 15
Skúsenosti a prax  žiadateľov a spolupracovníkov 10
Rozpočet – efektívnosť využitia požadovaných zdrojov 15

Členovia Výberovej komisie môžu vyzvať žiadateľov na doplnenie žiadosti o grant, žiadosť schváliť bez výhrad alebo žiadosť zamietnuť. Hodnotenie a výber podporených projektov predloží Výberová komisia Rade FIŽ, ktorá výsledok zoberie na vedomie. Rada FIŽ môže výsledok doplniť o vlastný posudok a odporúčanie pre Správnu radu NOS-OSF, ktorá  rozhodne o poskytnutí grantov.

IV.

Pokyny pre správne vyplnenie rozpočtového formulára:

Oprávnené výdavky financované  z  grantu zahŕňajú všetky výdavky na náklady potrebné na tvorbu novinárskeho obsahu vrátane mzdových a personálnych nákladov, nákladov súvisiacich s prípadným výskumom, cestovné náklady a ubytovanie. Oprávnené sú tiež náklady na externé služby, a to napríklad: náklady na preklady, náklady súvisiace s uverejnením výstupov projektu a pod.

Náklady na nákup materiálu, tovaru a zariadení nie sú oprávnené.

Sumy musia byť uvedené v EUR. V prípade, že žiadateľ je platiteľ DPH, oprávnené sú výdavky v sumách bez DPH (DPH nie je oprávneným výdavkom projektu).

Oprávnené výdavky sú výdavky:

 • nevyhnutné na realizáciu projektu
 • vzniknuté v období od prvého dňa do posledného dňa realizácie projektu
 • vynaložené v súlade s platnou legislatívou
 • uskutočnené, dodané/realizované  a zaplatené

Druhy oprávnených výdavkov sú výdavky na:

 • mzdové náklady – tzn. náklady na vlastných zamestnancov vo výške a v súlade s bežnou mzdovou politikou žiadateľa (pracovný pomer, ako aj práce vykonávané mimo pracovného pomeru),

– oprávnené sú náklady na mzdy, vrátane povinných zákonných odvodov do príslušných poisťovní (odmeny mimo bežných miezd nie sú oprávnené)

V prípade žiadateľa uvedeného v čl. I. bod 3) pre potreby kalkulácie svojej ceny práce použije žiadateľ túto kategóriu výdavkov.

Do mzdových nákladov nepatrí fakturovaná práca (v tomto prípade ide o nákup služieb).

 • nákup služieb– náklady za právne služby nevyhnutné na dosiahnutie výsledku projektu, práca s dátami, grafický dizajn, webhosting, prístupy do databáz a pod.
 • ostatné náklady– cestovné, ubytovanie (ak je nevyhnutné pri realizácii projektu)

Neoprávnené výdavky:

 • nárokovateľná a odpočítateľná DPH
 • nákup majetku a tovarov
 • energie, prenájom priestorov, ako aj réžia organizácie

V.

Výška grantu, požadované spolufinancovanie

Z grantu budú financované výdavky projektu najviac do výšky 90% všetkých oprávnených výdavkov. Žiadateľ / príjemca musí preukázať minimálne 10% na spolufinancovanie výdavkov projektu z vlastných zdrojov.

Spôsob poskytnutia grantu:

 • 70% grantu pri podpise zmluvy
 • zostávajúca časť grantu (najviac do výšky 30%)  po predložení záverečnej správy spolu s finančnou správou k projektu a splnení podmienok grantu (napr. zverejnenie výsledku investigatívnej práce v termíne uvedenom v zmluve)

Formulár žiadosti o grant podajte najneskôr do 31.7.2021 prostredníctvom online formulára vrátane požadovaných príloh:


V prípade otázok kontaktujte:

Miroslava Širotníková, koordinátorka FIŽ: miroslava.sirotnikova@osf.sk

Konzultácie ku grantovým žiadostiam budú poskytované od 30.6. do 25.7.2021 na vyššie uvedenej adrese.